• Pierwsze spotkanie robocze


  W dniu 14.12.2017 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego odbyło się spotkanie inauguracyjne, które rozpoczęło dwuletni, międzynarodowy projekt edukacyjny AlterDrive. Projekt ten jest finansowany z funduszy Europejskiego Programu Erasmus+, akcja KA2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Centrum Kształcenia Zawodowego , jako szkoła koordynująca prowadzi prace, które pozwolą stworzyć partnerstwa strategiczne mające wpływ na podniesienie jakości i przydatności oferty kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych.


  Celem pierwszego spotkania osób realizujących projekt było:

  • zawiązanie współpracy pomiędzy partnerami projektu;
  • dokonanie przydziału obowiązków oraz podziału ról w projekcie;
  • omówienie ważnych aspektów projektu: zarządzanie finansami, wdrażanie projektu, monitoring i ewaluacja oraz rozpowszechnianie rezultatów.


  W trakcie wizyty każda z delegacji partnerskich dokonała prezentacji swojej instytucji. Przedstawiono założenia wszystkich rezultatów projektu oraz wytyczone zostały zadania i określone terminy ich wykonania. Sprecyzowano cele na kolejne etapy programu, szczególną uwagę poświęcając pierwszemu rezultatowi. Chodzi o opracowanie przez wszystkich partnerów pod kierownictwem lidera raportu zawierającego weryfikację modelu nauczania o układach napędowych na poziomie kształcenia zawodowego. Omówione zostały również szczegóły działań zaplanowanych na bieżący rok szkolny. Dyskutowano o sposobach ewaluacji i upowszechniania projektu.


  Delegacje uczestniczyły również w prezentacji szkoły mogąc w ten sposób poznać nasz warsztat i metody pracy oraz atmosferę nauczania w polskiej szkole. Poświęcono również uwagę na wybór logo projektu z wcześniej ogłoszonych konkursów. Takie wizyty to nie tylko warsztaty i spotkania nauczycieli, to także nawiązywanie nowych kontaktów i wzajemna integracja.

  1st Meeting - Wysokie Mazowieckie2nd Meeting - Prague