• OPIS PROJEKTU  Podstawowym celem tego projektu jest stworzenie takiego partnerstwa strategicznego, które pozwoli na podniesienie jakości i przydatności oferty kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych poprzez rozwój nowego i innowacyjnego podejścia do nauczania w tym zawodzie oraz wspieranie upowszechniania najlepszych europejskich praktyk w tym zakresie


  Pozwoli to na dopasowanie kształcenia i szkolenia zawodowego w branży motoryzacyjnej do rynku pracy, rozwój kształcenia wysokiej jakości z silnym elementem uczenia się opartego na współpracy z przedsiębiorcami przy jednoczesnym wpływie na wszystkie grupy docelowe, tj. obejmujących rozwój zawodowy nauczycieli zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym, wzrost umiejętności uczestników kształcenia - uczniów wykorzystujących platformę oraz korzyści dla uczestników życia gospodarczego - firm otrzymujących lepszego pracownika kończącego kształcenie zawodowe w szkole, jak też rozwój Partnerów w dziedzinie kształcenia i współpracy międzynarodowej.


  W projekcie skupiamy się etapami na potrzebach określonych w analizie potrzeb grup docelowych uczniów, nauczycieli zawodu oraz przedsiębiorców na rynku pracy, jak też potrzeb i sugestii Partnerów tj.: weryfikujemy i modelujemy programy, badamy potrzeby pracodawców, opracowujemy metodologię i materiały oraz testujemy i wdrażamy platformę do nauki. Etapy odnosić się będą bezpośrednio do kompetencji i umiejętności zawodowych, aby innowacje w technologii mogły odgrywać aktywną rolę w kształceniu, a poprzez technologię na nowo, tworzyć wiedzę i rozwiązywać koncepcyjne problemy w nadążaniu kształcenia za rozwojem technologicznym.


  Dzięki współpracy międzynarodowej i partnerstwu składającego się ze szkół, centrum badawczego i przedsiębiorstw, możliwa będzie realizacja zadań i obowiązków na rzecz wspólnej realizacji projektu dostosowane do ich możliwości oraz najlepiej oddające ich charakter i potrzeby rozwojowe wewnątrz samych organizacji partnerskich:

  1. CKZ + wszyscy pozostali partnerzy rozpoczną działania projektowe od dokonania weryfikacji modelu nauczania o układach napędowych na poziomie kształcenia zawodowego zarówno od strony szkół, jak i z perspektywy firm branżowych.
  2. następnie wyłącznie ARP + CKZ stworzą modelowy program do wprowadzenia do nauczania elementów związanych z alternatywnymi źródłami napędu pojazdów i przygotują jego zakres teoretyczny zgodny z profilem kształcenia w zawodzie i niezbędnymi kwalifikacjami oraz minimum programowym.
  3. PP wraz ze swoim odpowiednikiem po stronie czeskiej (ERA) oraz partnerem hiszpańskim (AIJU) zrealizuje badania i zweryfikuje potrzeby pracodawców pod kątem kadry i jej umiejętności zawodowych niezbędnych na rynku pracy w tej branży; PP oraz AIJU wyślę w tym czasie po 5 swoich pracowników na szkolenie.
  4. CKZ + wszyscy pozostali partnerzy opracują następnie metodologię i zestawy ćwiczeń praktycznych do stworzenia materiałów kursowych w branży samochodowej dotyczących alternatywnych źródeł napędu; CKZ i ARP wyśle w tym czasie po 5 swoich pracowników na szkolenie.
  5. ERA + wszyscy pozostali partnerzy będzie odpowiedzialna za ostateczną wersję materiałów opracowanych do prowadzenia praktycznych kursów w branży samochodowej dotyczących alternatywnych źródeł napędu oraz w szczególności współpracując ze szkołami za przeprowadzenie pilotażowego cyklu kursu z uczniami i przedsiębiorcami; CKZ i ARP zrealizuje w tym czasie mobilności łączone na rzecz 16 swoich uczniów i 2 nauczycieli każdy.
  6. AIJU we współpracy ze wszystkimi partnerami będzie odpowiedzialne za stworzenie, ostateczny kształt i funkcjonalność platformy "AlterDrive" do nauki o alternatywnych układach napędowych w zawodzie technik pojazdów samochodowych.


  Platforma będzie mogła być wykorzystana w klasach w zawodzie technika pojazdów samochodowych praktycznie w całej Europie, co będziemy upowszechniali na 2 seminariach w Polsce i w Czechach.


  Będzie można za jej pomocą poszerzać wiadomości z zakresu budowy i działania zarówno hybrydowych układów napędowych, zawierających silnik spalinowy i co najmniej jeden silnik elektryczny, wykorzystywanych coraz powszechniej w pojazdach samochodowych.


  Platforma zawierać będzie podział napędów hybrydowych, działanie pojazdów o takim napędzie, odzysk energii hamowania, podzespoły napędu elektrycznego w pojazdach hybrydowych oraz pokładową sieć elektryczną pojazdów z napędem hybrydowym. Ponadto opisana zostanie budowa, działanie, diagnostyka i naprawa ogniw paliwowych wykorzystywanych do napędu samochodów oraz instalacje paliw alternatywnych przeznaczonych do silników o zapłonie iskrowym i samoczynnym. Przejrzyste rysunki i schematy ułatwiają zrozumienie treści, a interaktywna i anglojęzyczna formuła ćwiczeń pozwoli znaleźć szerokie pole do upowszechniania tego głównego, końcowego rezultatu projektu.


  Project Description