Topic outline

 • Project Description  The main goal of this project is to create such a strategic partnership that will improve the quality and relevance of the automotive engineering training offer by developing a new and innovative approach to teaching in the profession and supporting the dissemination of best European practices in this field.


  This will allow for the integration of vocational education and training in the automotive sector into the labor market, the development of quality education with a strong learning component based on cooperation with entrepreneurs, while affecting all target groups, ie vocational development of teachers involved in vocational education and training, improve the skills of the learners - students using the platform and benefits for the participants in economic life - companies receiving a better employee completing vocational training in the school as well as the development of Partners in the field of education and international cooperation.


  The project focuses on the needs identified by analyzing the needs of target groups of students, vocational teachers and entrepreneurs on the labor market, as well as the needs and suggestions of Partners, ie: verifying and modeling programs, examining employers' needs, developing methodologies and materials, testing and implementing the platform to learn. Stages will relate directly to skills and competences so that innovation in technology can play an active role in education and through technology, develop knowledge and solve conceptual problems in keeping up with technological development.


  Thanks to international cooperation and a partnership of schools, research center and businesses it will be possible to carry out tasks and responsibilities for the joint implementation of the project, tailored to their capabilities and best reflecting their character and development needs within the partner organizations themselves:

  1. CKZ + all other partners will start designing activities by verifying the model of driving instruction at the level of vocational education both from the schools side and from the perspective of the industry.
  1. Next, ARP + CKZ will create a model program for the introduction of elements related to alternative propulsion vehicles and will prepare its theoretical scope in accordance with the profile of training in the profession and the necessary qualifications and minimum program.
  1. The PP and its counterpart on the Czech side (ERA) and the Spanish partner (AIJU) will conduct research and verify employers' needs in terms of staffing and professional skills necessary in the labor market in this sector; PP and AIJU will send at the same time 5 employees for training.
  1. CKZ + all other partners will then develop methodologies and sets of practical exercises to develop course materials in the automotive sector for alternative sources of propulsion; CKZ and ARP will send 5 employees at that time for training.
  1. ERA + All other partners will be responsible for the final version of materials developed for practical driving courses in the automotive sector for alternative propulsion and, in particular, working with schools for conducting a pilot course with students and entrepreneurs; At that time, CKZ and ARP will carry out mobility for 16 pupils and 2 teachers each.
  1. AIJU in cooperation with all partners will be responsible for the creation, final shape and functionality of the "AlterDrive" platform for learning alternative propulsion systems in the automotive engineering profession


  The platform will be able to be used in automotive engineering classes practically throughout Europe, which will be disseminated at 2 seminars in Poland and the Czech Republic.


  You will be able to broaden your knowledge of the construction and operation of hybrid powertrains including an internal combustion engine and at least one electric motor that is increasingly used in motor vehicles.


  The platform will include the hybrid drive distribution, the operation of vehicles with such a drive, braking energy recovery, hybrid electric vehicle components, and hybrid electric vehicle power on board. In addition, the construction, operation, diagnosis and repair of fuel cells used for propulsion of cars and the installation of alternative fuels for engines with spark ignition and compression ignition will be described. Transparent drawings and diagrams facilitate the understanding of the content, and interactive and English-speaking exercises will find a wide field for dissemination of this major final result.


 • OPIS PROJEKTU  Podstawowym celem tego projektu jest stworzenie takiego partnerstwa strategicznego, które pozwoli na podniesienie jakości i przydatności oferty kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych poprzez rozwój nowego i innowacyjnego podejścia do nauczania w tym zawodzie oraz wspieranie upowszechniania najlepszych europejskich praktyk w tym zakresie


  Pozwoli to na dopasowanie kształcenia i szkolenia zawodowego w branży motoryzacyjnej do rynku pracy, rozwój kształcenia wysokiej jakości z silnym elementem uczenia się opartego na współpracy z przedsiębiorcami przy jednoczesnym wpływie na wszystkie grupy docelowe, tj. obejmujących rozwój zawodowy nauczycieli zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym, wzrost umiejętności uczestników kształcenia - uczniów wykorzystujących platformę oraz korzyści dla uczestników życia gospodarczego - firm otrzymujących lepszego pracownika kończącego kształcenie zawodowe w szkole, jak też rozwój Partnerów w dziedzinie kształcenia i współpracy międzynarodowej.


  W projekcie skupiamy się etapami na potrzebach określonych w analizie potrzeb grup docelowych uczniów, nauczycieli zawodu oraz przedsiębiorców na rynku pracy, jak też potrzeb i sugestii Partnerów tj.: weryfikujemy i modelujemy programy, badamy potrzeby pracodawców, opracowujemy metodologię i materiały oraz testujemy i wdrażamy platformę do nauki. Etapy odnosić się będą bezpośrednio do kompetencji i umiejętności zawodowych, aby innowacje w technologii mogły odgrywać aktywną rolę w kształceniu, a poprzez technologię na nowo, tworzyć wiedzę i rozwiązywać koncepcyjne problemy w nadążaniu kształcenia za rozwojem technologicznym.


  Dzięki współpracy międzynarodowej i partnerstwu składającego się ze szkół, centrum badawczego i przedsiębiorstw, możliwa będzie realizacja zadań i obowiązków na rzecz wspólnej realizacji projektu dostosowane do ich możliwości oraz najlepiej oddające ich charakter i potrzeby rozwojowe wewnątrz samych organizacji partnerskich:

  1. CKZ + wszyscy pozostali partnerzy rozpoczną działania projektowe od dokonania weryfikacji modelu nauczania o układach napędowych na poziomie kształcenia zawodowego zarówno od strony szkół, jak i z perspektywy firm branżowych.
  2. następnie wyłącznie ARP + CKZ stworzą modelowy program do wprowadzenia do nauczania elementów związanych z alternatywnymi źródłami napędu pojazdów i przygotują jego zakres teoretyczny zgodny z profilem kształcenia w zawodzie i niezbędnymi kwalifikacjami oraz minimum programowym.
  3. PP wraz ze swoim odpowiednikiem po stronie czeskiej (ERA) oraz partnerem hiszpańskim (AIJU) zrealizuje badania i zweryfikuje potrzeby pracodawców pod kątem kadry i jej umiejętności zawodowych niezbędnych na rynku pracy w tej branży; PP oraz AIJU wyślę w tym czasie po 5 swoich pracowników na szkolenie.
  4. CKZ + wszyscy pozostali partnerzy opracują następnie metodologię i zestawy ćwiczeń praktycznych do stworzenia materiałów kursowych w branży samochodowej dotyczących alternatywnych źródeł napędu; CKZ i ARP wyśle w tym czasie po 5 swoich pracowników na szkolenie.
  5. ERA + wszyscy pozostali partnerzy będzie odpowiedzialna za ostateczną wersję materiałów opracowanych do prowadzenia praktycznych kursów w branży samochodowej dotyczących alternatywnych źródeł napędu oraz w szczególności współpracując ze szkołami za przeprowadzenie pilotażowego cyklu kursu z uczniami i przedsiębiorcami; CKZ i ARP zrealizuje w tym czasie mobilności łączone na rzecz 16 swoich uczniów i 2 nauczycieli każdy.
  6. AIJU we współpracy ze wszystkimi partnerami będzie odpowiedzialne za stworzenie, ostateczny kształt i funkcjonalność platformy "AlterDrive" do nauki o alternatywnych układach napędowych w zawodzie technik pojazdów samochodowych.


  Platforma będzie mogła być wykorzystana w klasach w zawodzie technika pojazdów samochodowych praktycznie w całej Europie, co będziemy upowszechniali na 2 seminariach w Polsce i w Czechach.


  Będzie można za jej pomocą poszerzać wiadomości z zakresu budowy i działania zarówno hybrydowych układów napędowych, zawierających silnik spalinowy i co najmniej jeden silnik elektryczny, wykorzystywanych coraz powszechniej w pojazdach samochodowych.


  Platforma zawierać będzie podział napędów hybrydowych, działanie pojazdów o takim napędzie, odzysk energii hamowania, podzespoły napędu elektrycznego w pojazdach hybrydowych oraz pokładową sieć elektryczną pojazdów z napędem hybrydowym. Ponadto opisana zostanie budowa, działanie, diagnostyka i naprawa ogniw paliwowych wykorzystywanych do napędu samochodów oraz instalacje paliw alternatywnych przeznaczonych do silników o zapłonie iskrowym i samoczynnym. Przejrzyste rysunki i schematy ułatwiają zrozumienie treści, a interaktywna i anglojęzyczna formuła ćwiczeń pozwoli znaleźć szerokie pole do upowszechniania tego głównego, końcowego rezultatu projektu.