• Perfect Project - Polski  Perfect Project specjalizuje się w projektach edukacyjnych i szkoleniach zawodowych na poziomie krajowym i międzynarodowym. Jej głównym celem jest rozwijanie, promowanie i rozpowszechnianie w każdy możliwy sposób kształcenia zawodowego i szkoleń wśród wszystkich potencjalnie zainteresowanych stron, beneficjentów i uczestników kształcenia. Skupiamy się na promowaniu dobrych kompetencji jako zakresu wiedzy, umiejętności i doświadczeń, które możemy wspólnie rozwijać. Pracodawcy coraz częściej nie wymagają kwalifikacji, ale szukają pracowników o określonych kompetencjach. Perfect Project wypełniają potrzebę rozwoju kompetencji zawodowych w całym regionie.


  Perfect Project to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z trzema głównymi filarami działań w obszarze edukacji:

  1. Kształcenie dorosłych poprzez organizowanie regularnych i na żądanie szkoleń i kursów z udziałem tylko doświadczonych trenerów (w tym przeszkolenie i przekwalifikowanie).
  2. Edukacja poprzez wspieranie ośrodków kształcenia zawodowego i szkół w regionie, które mają doświadczenie w znajdowaniu możliwości i realizacji działań wspierających edukację.
  3. Kształtowanie postaw społecznych poprzez informację, transfer wiedzy, umiejętności i przygotowanie podmiotów i osób do większej absorpcji środków zewnętrznych na ich rozwój i stworzenie dla nich lepszej pozycji na rynku pracy.


  Naszym celem jest:

  • Rozwój projektów, organizacji, instytucji i podmiotów promujących i rozwijających edukację, umiejętności i kwalifikacje, a także wspierających rozwój szkół, placówek edukacyjnych i uniwersytetów.
  • Rozwój działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwoju kontaktów i współpracy między ludźmi, narodami i organizacjami
  • Rozwój działań wspierających rozwój gospodarczy, rozwój przedsiębiorczości.
  • Rozwój działań wspierających rozwój lokalnych społeczności i władz lokalnych.
  • Inicjowanie innowacyjnych rozwiązań w uczeniu się, nauczaniu, szkolnictwie i edukacji.
  • Stworzenie warunków dla innowacji i przedsiębiorczości w sektorze edukacji, publikowanie informacji edukacyjnych, kulturalnych, społecznych, charytatywnych, zdrowotnych, środowiskowych, zawodowych i ekonomicznych.
  • Rozwój zasobów ludzkich dla nowoczesnej edukacji i kultury.
  • Promocja projektów wyrównywania szans edukacyjnych.
  • Organizacja edukacji szkolnej i pozaszkolnej.
  • Promocja projektów wyrównywania szans edukacyjnych.
  • Działania prowadzące do łagodzenia skutków bezrobocia.
  • Rozwój lokalny w celu dostosowania do warunków gospodarczych i społecznych UE.
  • Wyrównanie szans osób z miast i obszarów wiejskich, mężczyzn i kobiet, osób niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i społecznych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.


  Działania Perfect Project opierają się na rozwoju kompetencji nauczycieli, studentów, absolwentów i pracowników regionalnych i europejskich firm i szkół. Forma rozwoju kompetencji jest dostosowana do charakteru i potrzeb odbiorców. W Perfect Project rozwój kompetencji jest bezpośrednio związany z potrzebami gospodarki i tworzony wyłącznie we współpracy z przedsiębiorcami. Jego działania upowszechniające są zawsze wyłącznie profesjonalne i koncentrują się na możliwym wdrożeniu.


  Każdy z głównych członków spółki mają ponad 11-letnie doświadczenie w dziedzinie szkolnictwa wyższego, szkoleń zawodowych, edukacji formalnej i pozaformalnej. Perfect Project powstał w celu wspierania edukacji, w szczególności poprzez indywidualnie dopasowane szkolenia. Spółka reprezentuje sieć ponad 25 szkół zawodowych z województwa podlaskiego, gdzie w składzie partnerów są nie tylko szkoły, ale i firmy, władze lokalne i inne instytucje wspierające edukację zawodową.

  Perfect Project - EnglishAIJU - Technological Institute for Children’s Products and Leisure