Topic outline

 • EUDA - European Development Agency  EUDA European Development Agency is an EU-wide network of experts in regional development, innovation, education and evaluation based in Prague, Czech Republic.


  EUDA was founded in 2008 in Prague, Czech Republic and its team brought over €40 million from EU funds to its clients. ERA has project partners in all EU countries and in many non-member states around Europe. With such a network, it became a reliable partner for both developers and participants in international co-operation projects.


  Our mission is to provide state of the art international expertise for public, private, non-profit and academic sectors. We achieve this mission through international transfer of know-how, networking of key stakeholders and through development and implementation of projects on regional, national and transnational level.


  .

  Our network includes a wide variety of institutions, NGOs and companies ready to join international EU-funded projects. We provide the network with partner search support, project development and project administration services.


  Fields of our expertise include:


  • Social inclusion.
  • Employment.
  • Life-long learning.
  • Urban development.
  • Innovation.
  • Transport.
  • Environment.
  • Health.
  • Support for SMEs.
  • Certification.
  • And others.
 • ARP - Academy of Crafts Prague  Academy of crafts Prague is a Secondary technical School was founded in 1954 and was focus on technical fields. Currently is our Academy a modern and dynamic school, which offers a wide variety of courses in construction, engineering, electrical engineering and services. School provides education in 24 fields in various forms.


  The school is based on the requirements of the labor market; ensure sufficient preparation of our absolvent for job in the chosen field and their applicability to the labor market, not just in the Czech Republic but also in the EU. Conditions of the theoretical and practical education are still modernized from the school management and also from all school stuff. We are using new innovation and technologies. A team of qualified teaching staff, their qualifications are regularly responds to the current technological development in society. Emphasis is placed not only on theoretical knowledge, practical skills but also on future professional life. The quality of teaching is ensured participation in field excursion a professional competitions.


 • Centrum Kształcenia Zawodowego in Wysokie Mazowieckie - English  Centrum Kształcenia Zawodowego in Wysokie Mazowieckie is one of the most modern technical schools in the northern part of the country. The body governing the school is district wysokomazowiecki which provides financial resources for the functioning of the school and creates conditions for its development. The school educates its students in many interesting and perspective departments on vocational and technical level, graduates gain not only necessary theoretical knowledge but also competences necessary for developing future careers. Students are being trained in the following professions: mechatronics technician, automotive technician, refrigeration and air conditioning technician, agricultural mechanization and agrotronics technician, graphics and digital printing technician.


  Although its history is not a very long one, as it dates back to 2002, the school can already boast about a range of achievements. It actively participates in various competitions, conducts charity events, organizes assemblies. In order to fully implement all of didactic processes, the school closely cooperates with local employers.


  In 2014 the school embarked on a new journey, Leonardo Da Vinci, Power and Erasmus+ projects. Since then it has been successfully offering its students internships in countries like: Turkey, Portugal and Ireland. Training courses are also organized for teachers, who have the possibility to attend them in Ireland and Great Britain. Another challenge taken up and successfully conducted by the school authorities was Edutronix, a project designed to popularize and disseminate a branch of science, mechatronics. The results of the project were presented at several nationwide conferences.


  The school offers modern, spacious and well equipped classes and laboratories. Students enjoy working with teachers, who are constantly upgrading their skills, and the latest equipment which meets all the European standards. Apart from focusing on technical peculiarities and solutions the school stands guards to tradition and moral values. It bears the honourable name of the Polish Home Army and pays attention to preserving its history and importance.


 • Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem - Polski  Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem jest jedną z najnowocześniejszych szkół technicznych w północno - wschodniej części Polski. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Wysokomazowiecki, który zapewnia środki finansowe na funkcjonowanie szkoły oraz stwarza warunki do jej rozwoju.


  Szkoła kształci uczniów w wielu interesujących i perspektywicznych kierunkach na poziomie zawodowym i technicznym. Absolwenci zyskują nie tylko niezbędną wiedzę teoretyczną, ale także kompetencje niezbędne do rozwijania przyszłych karier. Kształcone zawody to: technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik rolnik.


  Historia szkoły nie jest bardzo długa, ponieważ sięga roku 2002, lecz szkoła może już pochwalić się szeregiem osiągnięć. Aktywnie bierze udział w różnych konkursach, prowadzi akcje charytatywne, organizuje wydarzenia upamiętniające historię i tradycję lokalną oraz narodową. W realizacji procesów dydaktycznych prowadzi ścisłą współpracę z pracodawcami. W 2014 roku szkoła rozpoczęła nową drogę w zakresie otwarcia swoich działań na przestrzeń całej europy poprzez programy Leonardo da Vinci, Erasmus + oraz POWER. Od tego czasu z powodzeniem organizuje staże dla swoich uczniów, w takich krajach jak: Turcja, Portugalia i Irlandia. Organizuje też zagraniczne wyjazdy szkoleniowe dla nauczycieli: Irlandia Wielka Brytania. Z powodzeniem zrealizowała projekt w ramach partnerstwa strategicznego w programie ERAZMUS+ . Projekt miał na celu popularyzację i rozpowszechnianie nauczania mechatroniki – Edutronix. Rezultaty projektu były prezentowane na kilku konferencjach o zasięgu ogólnopolskim.


  Szkoła oferuje nowoczesne, przestronne i dobrze wyposażone klasy i laboratoria. Uczniowie lubią pracować z nauczycielami, stale podnosząc swoje umiejętności bazując na najnowszym sprzęcie spełniającym europejskie standardy. Poza skupieniem się na zagadnieniach i rozwiązaniach technicznych, szkoła stoi na straży tradycji i wartości moralnych. Nosi honorowe imię Armii Krajowej i zwraca uwagę na zachowanie jej historii i znaczenia.


 • Perfect Project - English  Perfect Project is specialized in the field of education and vocational training projects, at a national and international level. Its main goal is to develop, promote and disseminate in every possible way the vocational education and trainings among all the possibly interested parties, beneficiaries and stakeholders. We are focused on promoting good competences as a range of knowledge, skills and experiences which we can develop together. Employers more and more often do not demand qualifications, but look for workers with specific competences. Perfect Project fill a need for the development of vocational competences in the whole region.


  Perfect Project is a Limited Liability Company with three main pillars of the activities in education area:

  1. The adult education through organizing regularly and on demand trainings and courses involving only experienced coaches (including retraining and reskilling).
  2. Education by supporting vocational training centres and schools in the region that have an expertise in finding opportunities and implementation of activities in support of education.
  3. Creation of social attitudes through information, transfer of knowledge/skills and preparation of entities and individuals to greater absorption of external funds for their development and for the establishment of a better position for them in the labour market.


  Our objective is to develop:

  • Projects, organizations, institutions and entities that are promoting and developing education, skills and qualifications, as well as supporting the development of schools, educational institutions and universities.
  • Activities for European integration and the development of contacts and cooperation between people, nations and organizations.
  • Activities that support economic development, entrepreneurship development.
  • Activities that support the development of local communities and local authorities.
  • Initiation of innovative solutions in learning, teaching, schooling and education.
  • Creation of the conditions for innovation and entrepreneurship in the education sector, publication of educational, cultural, social, charitable, health, environmental, occupational, and economic information.
  • Development of human resources for modern education and culture.
  • Promotion of projects equalizing educational opportunities.
  • Organisation of school and extracurricular education.
  • Activities leading to mitigation of the effects of unemployment.
  • Local development (farmers, rural residents, small towns) to adapt to the economic and social conditions of the EU.
  • Equalization of opportunities for people from the cities and rural areas, men and women, the disabled, national and social minorities, and people at risk of social exclusion.


  Activities of the Perfect Project are based on the development of competence among teachers, students, graduates, and staff of the regional and European companies and schools. The form of competence development is adjusted to the nature and needs of the recipients. In the Perfect Project, competence development is directly connected with the needs of the economy and created exclusively in collaboration with entrepreneurs. Its dissemination activities are always exclusively professional and focused on possible implementation. Core members have more than 11 years of experience each in the field of higher education, vocational trainings, formal and non-formal education. Perfect Project was created to support education especially through individually tailored trainings. It is representing a network of over 25 Vocational Schools from Podlaskie region, which consist of schools, companies, local authorities and other vocational education supporting institutions.


 • Perfect Project - Polski  Perfect Project specjalizuje się w projektach edukacyjnych i szkoleniach zawodowych na poziomie krajowym i międzynarodowym. Jej głównym celem jest rozwijanie, promowanie i rozpowszechnianie w każdy możliwy sposób kształcenia zawodowego i szkoleń wśród wszystkich potencjalnie zainteresowanych stron, beneficjentów i uczestników kształcenia. Skupiamy się na promowaniu dobrych kompetencji jako zakresu wiedzy, umiejętności i doświadczeń, które możemy wspólnie rozwijać. Pracodawcy coraz częściej nie wymagają kwalifikacji, ale szukają pracowników o określonych kompetencjach. Perfect Project wypełniają potrzebę rozwoju kompetencji zawodowych w całym regionie.


  Perfect Project to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z trzema głównymi filarami działań w obszarze edukacji:

  1. Kształcenie dorosłych poprzez organizowanie regularnych i na żądanie szkoleń i kursów z udziałem tylko doświadczonych trenerów (w tym przeszkolenie i przekwalifikowanie).
  2. Edukacja poprzez wspieranie ośrodków kształcenia zawodowego i szkół w regionie, które mają doświadczenie w znajdowaniu możliwości i realizacji działań wspierających edukację.
  3. Kształtowanie postaw społecznych poprzez informację, transfer wiedzy, umiejętności i przygotowanie podmiotów i osób do większej absorpcji środków zewnętrznych na ich rozwój i stworzenie dla nich lepszej pozycji na rynku pracy.


  Naszym celem jest:

  • Rozwój projektów, organizacji, instytucji i podmiotów promujących i rozwijających edukację, umiejętności i kwalifikacje, a także wspierających rozwój szkół, placówek edukacyjnych i uniwersytetów.
  • Rozwój działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwoju kontaktów i współpracy między ludźmi, narodami i organizacjami
  • Rozwój działań wspierających rozwój gospodarczy, rozwój przedsiębiorczości.
  • Rozwój działań wspierających rozwój lokalnych społeczności i władz lokalnych.
  • Inicjowanie innowacyjnych rozwiązań w uczeniu się, nauczaniu, szkolnictwie i edukacji.
  • Stworzenie warunków dla innowacji i przedsiębiorczości w sektorze edukacji, publikowanie informacji edukacyjnych, kulturalnych, społecznych, charytatywnych, zdrowotnych, środowiskowych, zawodowych i ekonomicznych.
  • Rozwój zasobów ludzkich dla nowoczesnej edukacji i kultury.
  • Promocja projektów wyrównywania szans edukacyjnych.
  • Organizacja edukacji szkolnej i pozaszkolnej.
  • Promocja projektów wyrównywania szans edukacyjnych.
  • Działania prowadzące do łagodzenia skutków bezrobocia.
  • Rozwój lokalny w celu dostosowania do warunków gospodarczych i społecznych UE.
  • Wyrównanie szans osób z miast i obszarów wiejskich, mężczyzn i kobiet, osób niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i społecznych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.


  Działania Perfect Project opierają się na rozwoju kompetencji nauczycieli, studentów, absolwentów i pracowników regionalnych i europejskich firm i szkół. Forma rozwoju kompetencji jest dostosowana do charakteru i potrzeb odbiorców. W Perfect Project rozwój kompetencji jest bezpośrednio związany z potrzebami gospodarki i tworzony wyłącznie we współpracy z przedsiębiorcami. Jego działania upowszechniające są zawsze wyłącznie profesjonalne i koncentrują się na możliwym wdrożeniu.


  Każdy z głównych członków spółki mają ponad 11-letnie doświadczenie w dziedzinie szkolnictwa wyższego, szkoleń zawodowych, edukacji formalnej i pozaformalnej. Perfect Project powstał w celu wspierania edukacji, w szczególności poprzez indywidualnie dopasowane szkolenia. Spółka reprezentuje sieć ponad 25 szkół zawodowych z województwa podlaskiego, gdzie w składzie partnerów są nie tylko szkoły, ale i firmy, władze lokalne i inne instytucje wspierające edukację zawodową.

 • AIJU - Technological Institute for Children’s Products and Leisure  AIJU is the Technological Institute specialised in toys, children’s products and leisure, located in the Toy Valley, Ibi (Alicante) in Spain (Europe).


  The objective of AIJU is to optimise the creation and development process of children’s products, starting with the idea and continuing until the product is placed on the market. With more than 30 years’ experience, AIJU has advised hundreds of companies (small, large and multinational) on thousands of products, to guarantee their success.


  AIJU offers a wide range of technological services aimed at improving the quality of your products and the competitiveness of your business, and adapting these products to the regulatory, technological and market requirements in force at any time in the areas of children’s and product safety, technological advisory services, testing, product design and development, prototyping, improvement in industrial processes, adaptation of products to meet market demands, knowledge of the child consumer, psychological and educational advice and training, among others.


  AIJU is a Technology Centre that boosts innovation and knowledge in children’s products and leisure for companies and entities, as well as technology transfer to industry, all of this on a national and international scale.


  To provide a value proposition and a differentiated offer for each market segment with a global positioning that responds to real needs of innovation and knowledge.


  In addition to being results-oriented and with a special commitment to the companies of its area.


  We also offer cooperation with other organisations and we set out to be a benchmark technology centre that maintains sustained and sustainable growth.


  AIJU provides its customers:

  • Team.
  • Leadership.
  • Trust.
  • Orientation.
  • Innovation.
  • Efficiency.
  • Commitment.
  • Professionalism.